စည်ပင်ပါမစ်လျှောက်ရန် လိုအပ်ချက်များ

စည်ပင်ပါမစ်လျှောက်ရန် လိုအပ်ချက်များ


* ၃ထပ်ခွဲ အောက် ဆောက်လုပ်ခြင်း (အထပ်နိမ့်)

၁. ဘေးအိမ်(ဘယ်/ညာ) လက်မှတ်

၂. ရပ်ကွက် ရုံးလက်မှတ်

၃. အင်ဂျင်နီယာ (လိုင်စင်စု) လက်မှတ်

၄. မြေခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်(မြို့နယ်YCDC မှာလုပ်ရန်)

၅. အိမ်ဆောက်ရန် မြေပုံကူးယူခြင်း (မြို ့တော်ခန်းမတွင်လုပ်ရန်)

၆. Structure Drawing (A1 Size သုံးစုံ)

* ၃ထပ်ခွဲ အထက် ဆောက်လုပ်ခြင်း

၁. ဘေးအိမ်(ဘယ်/ညာ) လက်မှတ်

၂. ရပ်ကွက် ရုံးလက်မှတ်

၃. အင်ဂျင်နီယာ (လိုင်စင်စု) လက်မှတ်

၄. မြေခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်(မြို့နယ်YCDC မှာလုပ်ရန်)

၅. အိမ်ဆောက်ရန် မြေပုံကူးယူခြင်း (မြို ့တော်ခန်းမတွင်လုပ်ရန်)

၆. Structure Drawing (A1 Size သုံးစုံ)

၇. Structure Calculation

၈. မီးသတ် ထောက်ခံချက်

၉. ရေသန့် ထောက်ခံချက်

၁၀. လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာ လက်မှတ်

၁၁. Structure Engineer လက်မှတ်

၁၂. Soil test ရလာဒ်

YELLO Smart Purchase

Credit : Social Media

Myanmar Real Estate Exchange

Interested in publishing your property on our website?

Click to list your property