အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ခွန် ရောင်းခွန် ဘယ်လိုဆောင်မလဲ

အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ခွန် ရောင်းခွန် ဘယ်လိုဆောင်မလဲ


မိတ်ဆွေတစ်ဦးက အိမ်နှင့်မြေ(ဂရန်မြေ) ဝယ်လိုက်သောကြောင့် ဝယ်ခွန်ရောင်းခွန် မည်သို့ ထမ်းဆောင်ရပါသလဲဟု  မေး လာ သဖြင့် ဤဆောင်းပါးကို ဗဟု သုတအဖြစ်ရေးသားလိုက်ပါသည်။

"ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခြင်း"

ဥပဒေ ဝေါဟာရအခေါ် အခြေပစ္စည်းဖြစ်သည့် အိမ်၊ခြံ၊မြေ တိုက်ခန်းများရောင်းခြင်း၊ ဝယ်ခြင်း ငှားရမ်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း စ သည့်တို့ ပြုလုပ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အ ကောက်ဥပဒေနှင့်အညီ သတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းထားအပေါ် ဝင်ငွေခွန် ထမ်းဆောင်ကြရသည်။

"တန်ဖိုးစိစစ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြရခြင်း"

ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိသည့် အိမ်၊ခြံ၊မြေတိုက်ခန်းများ ရောင်းခြင်း၊ ဝယ်ခြင်းပြုလုပ်ပါက ပထမဦးစွာ ရန်ကုန်မြို့ ပန်းဆိုးတန်း လမ်း၊ လောကနတ် အနုပညာခန်းမ အဆောက်အအုံ၏ ပထမထပ်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်း တန်ဖိုးစိစစ်ရေးအဖွဲ့သို့ တန်ဖိုးစိစစ် သတ်မှတ်ပေးပါရန် အရောင်းအ ဝယ် ကတိစာချုပ်နှင့်အတူ လိုအပ် သော စာရွက်စာတမ်းများကို ပူး တွဲတင်ပြပြီး အရောင်းအဝယ်ပြုသည့်နေ့မှ တစ်လအတွင်း ရောင်းသူဝယ်သူ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်၍ ပုံစံများ ဖြည့်စွက်တင်သွင်းရ ပေသည်။

"တန်ဖိုးစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်"

တန်ဖိုးစိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် လိုအပ်လျှင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး အိမ်၊မြေ၊ တိုက်ခန်းတန်ဖိုး သတ်မှတ်ထားသည့် စံနှုန်းများ နှင့်အညီ စည်းဝေးဆုံးဖြတ်သတ် မှတ်ပေးပါသည်။

ထို့နောက် အိမ်၊ မြေ၊ တိုက် ခန်းတို့၏ တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက် အကြောင်းကြားစာကို အဆိုပါ အိမ်၊ မြေ၊ တိုက်ခန်းရှိရာ မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ တစ်လအတွင်း ပေးပို့ပါသည်။ အခွန်ထမ်းသည် သက် ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးမှူးရုံးတွင် ကျသင့်သည့် ဝင်ငွေခွန်ကို ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။

"အခွန်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ"

အများပြည်သူက အလွယ်ကူဆုံးသတ်မှတ်ခေါ်တွင်နေကြသော

- ရောင်းခွန်ဖြစ်သည့် ရောင်းရသည့် အခြေပစ္စည်း အိမ်မြေ တိုက်ခန်း တို့မှ ရရှိသော အမြတ်အ စွန်းငွေပေါ်တွင် ကောက်ခံသည့် ဝင်ငွေခွန်နှင့်

- ဝယ်ခွန်ဟု သတ် မှတ် ခေါ်တွင်နေကြသော အိမ်၊ မြေ၊ တိုက်ခန်းတို့ ဝယ်ယူသည့် ငွေပေါ်တွင် ကောက်ခံသည့် ဝင်ငွေ ခွန်ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပါသည်။

"သတ်မှတ်သည့်ရောင်းခွန်နှုန်းထား"

၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင် စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေ ပုဒ် မ-၂ရတွင် အခြေပစ္စည်းတစ်ခု သို့ မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ရောင်းချ ခြင်း လဲလှယ်ခြင်း၊ အခြားတစ် နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းမှ မြတ်စွန်းငွေရရှိလျှင် ထိုသို့မြတ် စွန်းသည့် ကျပ်ငွေ သို့မဟုတ် နို်င်ငံခြားငွေ အပေါ်၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဖြင့် ဝင်ငွေခွန် စည်းကြပ်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပေသည်။

ဆိုလိုသည်မှာ - အိမ်၊မြေ တိုက်ခန်းများ ရောင်းချ၊ လွှဲပြောင်း ပေးခြင်းကြောင့် မူလဝယ်စဉ်က တန်ဖိုးပေါ်တွင် အမြတ်အစွန်းရရှိ ခဲ့သော် ယင်းရရှိသည့် အမြတ်အ စွန်းပေါ်တွင် တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း အခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ခြွင်းချက်အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပ ဒေပုဒ်မ-၂၈တွင် အခြေပစ္စည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက် ပို၍ ရောင်းချခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲ ပြောင်းခြင်းပြုလုပ်သည့်နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခြေပစ္စည်း၏ တန်ဖိုးစုစုပေါင်းသည် ကျပ်သိန်းတစ်ရာထက်မပိုလျှင် အခြေပစ္စည်းမှ မြတ်စွန်းငွေ ပေါ်ပေါက်စေကာမူ ဝင်ငွေခွန် စည်းကြပ်ခြင်းမပြုရ ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

ထိုကြောင့် အခြေပစ္စည်း ရောင်းရသည့် တန်ဖိုးမှာ ကျပ်သိန်းတစ် ရာထက် မကျော်လျှင် အခွန်စည်း ကြပ်ခြင်းမရှိဘဲ အလိုအလျောက် ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။

"သတ်မှတ်သည့် ဝယ်ခွန်နှုန်းထား"

၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ တွင် နိုင်ငံသားမည်သူမဆို အခြေပစ္စည်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ဝယ် ယူခြင်း အတွက် အသုံးပြုသည့် ဝင်ငွေမှာ ဝင်ငွေရလမ်း မဖော်ပြနိုင်သည့် ဝင်ငွေ (တစ်နည်းအား ဖြင့် စည်းကြပ်မှုမှ ကင်းလွတ်နေသော ဝင်ငွေ) ဖြစ်ပါက၊ ယင်းဝင်ငွေအပေါ် ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်း ထားပေသည်။

ထို့ကြောင့် အိမ်၊ မြေ၊ တိုက်ခန်းများဝယ်ရာတွင် အသုံးပြု သောငွေမှာ ဝင်ငွေရလမ်း မဖော် ပြနိုင်သည့် ဝင်ငွေ ဖြစ်နေလျှင် ယင်းဝင်ငွေ အပေါ် ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဝင်ငွေခွန် စည်းကြပ်ခံရမည်ဖြစ်ပေ သည်။

သို့ရာတွင် အိမ်၊ မြေ၊ တိုက်ခန်း ဝယ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ငွေထဲ၌ ဝင်ငွေရလမ်းတင် ပြနိုင်သည့် ဝင်ငွေပါရှိနေပါက ယင်းဝင်ငွေ ကို နုတ်၍ ကျန်ရှိသည့်ဝင်ငွေရလမ်း မဖော်ပြနိုင်သော ဝင်ငွေအပေါ်တွင်သာ အောက်ပါနှုန်းထားအတိုင်း ထမ်း ဆောင်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်း ထားသည်။

ဆိုလိုသည်မှာ - အိမ်၊ မြေ၊တိုက်ခန်းများ ဝယ်ယူရာတွင် အသုံးပြုသော ဝင်ငွေမှာ ယခင်က အ ခြေပစ္စည်း အိမ်၊ မြေ၊တိုက်ခန်း အပါအဝင် မော်တော်ကား စသဖြင့် အခိုင်အမာ ပစ္စည်းများ ရောင်းချစဉ်၊ တရားဝင်အခွန်စည်း ကြပ်ထားပြီးသောငွေ၊ ဝင်ငွေရ လမ်း ဖော်ပြနိုင်သည့်ဝင်ငွေကို သုံး စွဲကြောင်း အခွန်ထမ်းမှ တင်ပြခွင့် ရှိပေသည်။

ထိုအခါ အိမ်၊ မြေ၊ တိုက် ခန်း ဝယ်ယူသည့် ဝင်ငွေထဲမှ ယခင်က ပစ္စည်းရောင်းချ၍ အခွန် စည်းကြပ်ထားသော ဝင်ငွေကိုနုတ် ပြီး ကျန်ရှိသည့်ဝင်ငွေအပေါ် အောက်ပါနှုန်းထားအတိုင်း ထမ်း ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်း ထားခြင်းဖြစ်သည်။

ကျန်ရှိသည့်ဝင်ငွေရလမ်း မဖော်ပြနိုင်သော၊ အခွန်စည်းကြပ်ထားခြင်းမရှိသော ငွေမှာ -

•  ငွေကျပ်သိန်းတစ်ထောင်အထိ ၃ ရာခိုင် နှုန်း။

•  ငွေကျပ်သိန်းတစ်ထောင် မှ ငွေကျပ်သိန်း ငါးထောင်အထိ ၅ ရာခိုင်နှုန်း။

•  ငွေကျပ်သိန်း ငါးထောင်မှ၊ ငွေကျပ်သိန်း တစ်သောင်းအထိ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း။

•  ငွေကျပ်သိန်းတစ်သောင်း မှ ငွေကျပ်သိန်းတစ်သောင်း ငါးထောင်အထိ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း

•  ငွေကျပ်သိန်းတစ်သောင်း ငါးထောင်တစ်ကျပ်နှင့် အထက် ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်း ထမ်းဆောင်ရမည် ဟု သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပေ သည်။

ထို့ပြင် ယင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ ၌ အခြေပစ္စည်း တစ်ရပ်ရပ် ကို ဝယ်ယူရာတွင် အသုံးပြုသော ငွေအားလုံးအပေါ် ဝင်ငွေရလမ်း အတိ အကျတင်ပြနိုင်ပါက ဝင်ငွေ ခွန်ထမ်းဆောင်ရန် မလိုဟု ဖော် ပြထားပေသည်။

ဆိုလိုသည်မှာ - အိမ်မြေ၊ တိုက်ခန်း ဝယ်ယူရာတွင် သုံးစွဲသည့် ငွေကြေးပမာဏမှာ ယခင်က အိမ်မြေ တိုက်ခန်း မော်တော် ကား စသဖြင့် ခိုင်မာသည့် ပစ္စည်း ရောင်းချခဲ့စဉ် အခွန်စည်းကြပ်ထားပြီးဖြစ်သော ဝင်ငွေ သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် ဥပမာ- ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုဖြင့် ရရှိထားသောဝင်ငွေအပေါ်အခွန်စည်းကြပ်ထားပြီး ဖြစ်သည့် ဝင်ငွေ ပမာဏအောက် လျော့ နည်းနေပါက ထပ်မံအခွန် ထမ်းဆောင်ရန် မလိုအပ်တော့ဘဲ အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းမှ ကင်းလွတ် ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် မိမိထမ်း ဆောင်ရမည့် ဝင်ငွေခွန်များကို မှန်မှန်ထမ်းဆောင်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာသော ဝင်ငွေများအား အိမ်၊မြေ၊ တိုက်ခန်း စသည့် အခြေပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် အကျိုးအမြတ်များ အဆက်မပြတ်ရရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြု ရေးသား လိုက်ပါသည်။

 

Ref : Zaygwet

Myanmar Real Estate Exchange

Interested in publishing your property on our website?

Click to list your property