အစိုးရမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုထားသော မြေကွက်များတွင် လုပ်ကိုင်ဆောက်ရွက်ခြင်းမရှိသော မြေဧက ၁၄သိန်းကျော်ကို ပြန်လည်သိမ်းယူမည်

အစိုးရမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုထားသော မြေကွက်များတွင် လုပ်ကိုင်ဆောက်ရွက်ခြင်းမရှိသော မြေဧက ၁၄သိန်းကျော်ကို ပြန်လည်သိမ်းယူမည်


 မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ ၂၃၄၂၆၀၀ ဧကကို လုပ်ပိုင်ခွင့်အဖြစ် ၇၁၂၂ ဦးအား လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်း မြေ ၈၄၆၅၁၄ ဧကသာ ဆောင်ရွက်မှုပြီးစီးသဖြင့် ကျန်ရှိသောမြေ ၁၄၃၆၆၀၃ ဧကကို နိုင်ငံတော်က ပြန်လည်သိမ်းယူမည်ဖြစ်သည်။

 

 ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေ စာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီက ဖြန့်ဝေထားသည့် လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာဒုတိယတွဲ၊ အမှတ်စဉ် (၁/ ၂၀၂၀) အစီရင်ခံစာတွင် ယင်းမြေဧက ၁၄သိန်းကျော်ကို ပြန်လည် သိမ်းယူမည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။

 

 မြေခွန်ကောက်ခံရာတွင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ တစ်နှစ်လုံး တစ်ပြေးညီ မြေခွန်ကောက်ခံရေး ဆောင်ရွက်ရန် အကြောင်းကြားခဲ့သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးဌာနများက ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစတင်ကာ တစ်နှစ်အတွက်သာ စည်းကြပ်ကောက်ခံထားဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

 

 မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲ ရေးဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေအရ မြေခွန်ကို လုပ်ငန်းအမျိုးအစား၊ သီးနှံအမျိုးအစားအလိုက် မြေခွန်ကင်းလွတ်ကာလကုန်ဆုံးသည့် နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း စည်းကြပ်ကောက်ခံရမည် ဖြစ်သော်လည်း ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်ကောက်ခံခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် အခွန်ဘဏ္ဍာငွေ လျော့နည်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း အစီအရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။

 

 ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အားနည်းမှုများကို တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး မြေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလ ကုန်ဆုံးသည့်နေ့မှစ၍ စည်းကြပ်ခြင်းနှင့် ကောက်ခံခြင်း ပြုရန် နှင့် မြေခွန်ပေးသွင်းခြင်းကို ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရမည်ဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း ကောက်ခံပေးသွင်းမှုမရှိခြင်းနှင့် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း အချိန်မီပေးသွင်းစေရန် ကြီးကြပ်မှုမရှိခြင်းတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။

၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေတို့ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်မှသာ ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်သဖြင့် ဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီး ခြောက်နှစ်ခန့်ကြာမှ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊

 

 နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ အပိုင် ၄၄ အရ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးသည် မြေခွန်ကိုပေးသွင်းခြင်းမပြုဘဲ ရှောင်တိမ်းနေကြောင်း သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်နေကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် ယင်းမြေခွန်ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်နေသူ၊ ရှောင်တိမ်းနေသူထံမှ တည်ဆဲ ဥပဒေနှင့်အညီ အရကောက်ခံရမည့်အပြင် ဥပဒေကြောင်းအရလည်း ထိရောက်စွာအ ရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ဖော်ပြထား သော်လည်း ပေးသွင်းရန် ကျန်ရှိမှုများအား အရေးယူဆောင်ရွက်ထားမှု မရှိခြင်း စသည့် အားနည်းမှုများ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။


နိုင်ငံတော်အတွက် အခွန်ဘဏ္ဍာငွေလျော့နည်းမှု မရှိစေရန် သတ်မှတ်ထားသော မြေခွန်နှုန်းများကို တစ်နှစ် ၁ကြိမ် စည်းကြပ်ကောက်ခံရန်နှင့် မြေခွန်များအပြည့်အဝ ရရှိစေရန်အတွက် နည်းဥပဒေအပိုဒ် ၄၀ နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ဘဏ္ဍာရေးစီ မံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း အပိုဒ် ၈၉ ပါ ပြ ဌာန်းချက်ဖြစ်သည့် အခွန်အကောက်ဥပဒေပါ အခွန်ငွေအပြည့်အဝရရှိစေရေး အဆင့်ဆင့်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေသည်ဟု ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်က အကြံပြုထားသည်။


စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မြေလွတ်၊ မြေရိုင်း၊ မြေလပ်များတွင် အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူများက လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသောမြေများအတွက် မြေခွန်ကောက်ခံရာတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဥပဒေ မထုတ်မီက လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိပြီး ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် ကာလကုန်ဆုံးနေသူများထံမှ မြေခွန်ကောက်ခံမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားစာ တိကျစွာထုတ်ပြန်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။Credit : Myanmar Builders GuideMyanmar Real Estate Exchange

Interested in publishing your property on our website?

Click to list your property